Endotoxin free dilution tubes (13 x 100mm)

Endotoxin free dilution tubes (13 x 100mm) - made of borosilicate glass